Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘNG LỰC VĂN HÓA VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

Lê Đức Thọ, Phạm Đức Thọ

Tóm tắt


Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng vĩ đại, toàn bộ di sản tư tưởng của Người là một kho báu văn hóa của dân tộc Việt Nam. Trong đó, tư tưởng của Người về động lực văn hóa chiếm một vị trí hết sức quan trọng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa là tiền đề, nền tảng để Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng vào việc phát huy động lực văn hóa trong thời kỳ đổi mới đất nước và hiện nay. Bài viết góp phần nhận thức rõ hơn tư tưởng Hồ Chí Minh về động lực văn hóa và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới phát triển đất nước từ 1986 đến nay.
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản Việt Nam; động lực văn hóa.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt