Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÂY KHOAI TÂY (Solanum tuberosum L.) GIỐNG DEJIMA TẠI TSUKUBA – NHẬT BẢN

Hoàng Văn Thảnh

Tóm tắt


Tóm tắt: Thử nghiệm được tiến hành đối với khoai tây giống Dejima tại Tsukuba – Nhật Bản. Trong điều kiện thí nghiệm sau trồng 44 ngày, chiều cao và chỉ số diệp lục của cây khoai tây ở các công thức thí nghiệm không có sự khác nhau (P<0,05). Ở 65 ngày sau trồng, chiều cao cây đạt 48,6 cm ở công thức có khoảng cách trồng 15 x 70 cm, cao hơn so với các công thức còn lại. Tuy nhiên ở 65 và 96 ngày sau trồng, chỉ số diệp lục (SPAD) cao nhất đạt 48,5 ở mật độ 45 x 70 cm, mật độ 15 x 70 cm đạt thấp nhất (44,5 cm). Năng suất củ đạt cao nhất ở mật độ 15 x 70 cm (56.398 kg/ha), sau đó đến 30 x 70 cm (46.639 kg/ha) và 45 x 70 cm (40.332 kg/ha). Tuy nhiên, số củ khoai/cây, trọng lượng trung bình củ và khối lượng củ/cây có tương quan nghịch với mật độ trồng. Khi tăng mật độ, số củ có kích cỡ lớn (L, 2L) giảm. Lãi trồng khoai tây cao nhất ở công thức 30 x 70 cm (2.392.000 yên/ha).
Từ khóa: khoai tây, mật độ trồng, năng suất khoai tây.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt