Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

BÀI TOÁN HỖN HỢP THỨ BA VỚI ĐIỀU KIỆN BIÊN KHÔNG THUẦN NHẤT ĐỐI VỚI PHƢƠNG TRÌNH PARABOLIC CẤP HAI TRÊN MIỀN LÙI

Nguyễn Thành Chung, Trần Công Sinh

Tóm tắt


Tóm tắt: Trong bài báo này chúng tôi đi nghiên cứu bài toán hỗn hợp thứ ba đối với phương trình parabolic trên miền lùi. Sự tồn tại, cũng như tính trơn theo biến thời gian của nghiệm bài toán đã được thiết lập, với một số điều kiện cụ thể của hàm đã cho trên biên. Một ví dụ minh họa cho kết quả đạt được cũng được đưa ra.
Từ khóa: Bài toán hỗn hợp thứ ba, parabolic, tính trơn, miền lùi

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt