Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

OJS (OPEN JOURNAL SYSTEMS) VÀ ỨNG DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Nguyễn Văn Long, Nguyễn Văn Hải

Tóm tắt


Tóm tắt: Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu hệ thống quản lý Tạp chí mở OJS (Open Journal Systems) và ứng dụng nó trong hoạt động quản lý Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Bắc. Trong đó việc ứng dụng OJS vào các khâu nhận bài, phản biện, biên tập, xuất bản làm tăng hiệu quả hoạt động quản lý chất lượng Tạp chí và giảm thời gian xử lý một bài báo.
Từ khóa: OJS, tạp chí, trường Đại học Tây Bắc

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt