Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIẾN ĐỔI CỦA NỮ PHỤC MÔNG (NGÀNH MÔNG ĐEN) TẠI BẢN TÀ XÙA A, XÃ TÀ XÙA, HUYỆN BẮC YÊN, TỈNH SƠN LA

Nguyễn Thị Huyền

Tóm tắt


Trải qua quá trình phát triển, dân tộc Mông đã tạo nên một nền văn hoá độc đáo mang đậm bản sắc tộc người. Qua nhiều thế hệ, văn hoá Mông vẫn được gìn giữ và phát huy, trong đó có trang phục. Trong bài viết này, chúng tôi tập trung phân tích về một số biến đổi của nữ phục Mông (ngành Mông Đen)tại bản Tà Xùa A, xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La cụ thể trên các mặt nguyên liệu may mặc, kiểu dáng và cách sử dụng trang phục hiện nay. Trên cơ sở làm rõ nguyên nhân của sự biến đổi, đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần bảo tồn và phát triển trang phục dân tộc Mông trước xu hướng hội nhập hoá, đô thị hoá đang diễn ra sâu rộng trong những năm gần đây.
Từ khoá: Dân tộc Mông; trang phục phụ nữ Mông; biến đổi văn hoá, Tà Xùa, Bắc Yên

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt