Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

ĐÁNH GIÁ HÀNH VI TIÊU DÙNG XANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ SƠN LA

Nguyễn Hồng Nhung

Tóm tắt


Tiêu dùng xanh hiện được xem là xu hướng tiêu dùng của thế kỷ khi môi trường trở thành mối quan tâm lớn của nhiều quốc gia trên thế giới. Tiêu dùng xanh ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề về môi trường; sự hợp tác giữa các nhà sản xuất, người tiêu dùng và các bên liên quan khác để có thể mang lại các giải pháp bền vững hơn trong hệ thống sản xuất và tiêu thụ. Qua khảo sát 200 người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố Sơn La có 34,8% người thường xuyên mua sản phẩm xanh phục vụ đời sống, 37,42% thường xuyên thực hiện các hành vi sử dụng xanh. Có thể nhận thấy tỷ lệ thực hiện hành vi tiêu dùng xanh thấp, chỉ chiếm 1/3 trên tổng số người tiêu dùng được khảo sát. Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng tác giả đề xuất một số các giải pháp liên quan đến người tiêu dùng, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm xanh và kiến nghị với Chính phủ nhằm thúc đẩy hành vi tiêu dùng xanh tại Thành phố Sơn La trong thời gian tới.
Từ khóa: tiêu dùng xanh, sản phẩm xanh, sử dụng xanh.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt