Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CÔNG VIỆC CỦA SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

Lã Thị Bích Ngọc

Tóm tắt


Bài viết giới thiệu kết quả nghiên cứu về xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của sinh viên khối ngành kinh tế dưới góc nhìn của người sử dụng lao động. Bộ tiêu chí bao gồm các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và thái độ đối với công việc mà người sử dụng lao động yêu cầu (gọi chung là “Kỹ năng làm việc”). Các kỹ năng này được phân thành ba nhóm: nhóm kỹ năng kỹ thuật, nhóm kỹ năng nhận thức, nhóm kỹ năng xã hội và hành vi. Thông qua khảo sát tại 120 doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trên địa bàn tỉnh Sơn La, bộ tiêu chí được cụ thể hóa thành 21 tiêu chí đánh giá theo năm mức độ, từ rất yếu đến rất tốt, phản ánh toàn diện tiêu chí đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trên địa bàn tỉnh Sơn La đối với người lao động là những sinh viên tốt nghiệp khối ngành Kinh tế hiện đang làm việc đúng ngành nghề đào tạo tại doanh nghiệp.
Từ khóa: Mức độ đáp ứng công việc, tiêu chí đánh giá mức độ đáp ứng công việc, đào tạo theo nhu cầu xã hội.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt