Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH ĐIỆN BIÊN – THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP

Đỗ Thúy Mùi

Tóm tắt


Bài báo có mục tiêu cơ bản là nghiên cứu tiềm năng và đề xuất giải pháp để phát triển du lịch ở tỉnh Điện Biên. Các phương pháp nghiên cứu chủ yếu là: Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu, số liệu, phương pháp thực địa. Bài báo đã đánh giá được Điện Biên có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch cả tiềm năng tự nhiên và tiềm năng về văn hóa. Tỉnh có sự đầu tư để phát triển du lịch nên số lượng khách, doanh thu du lịch, số lượng lao động làm trong ngành du lịch tăng. Nhiều điểm du lịch đã và đang hoạt động có hiệu quả. Một số giải pháp được đề xuất để phát triển du lịch là: Vận dụng linh hoạt cơ chế, chính sách phát triển du lịch, phát triển thị trường và sản phẩm du lịch, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền quảng bá để khai thác tốt hơn tiềm năng du lịch của tỉnh.
Từ khóa: Giải pháp, sản phẩm du lịch, tài nguyên du lịch, tiềm năng du lịch

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt