Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

NHỮNG GIÁ TRỊ VỀ GIÁO DỤC THẨM MỸ ĐƯỢC HÌNH THÀNH TRONG NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN CÁC LỚP TIỂU HỌC QUA VIỆC HỌC TẬP CÁC HỌC PHẦN ÂM NHẠC

Trần Anh Đức

Tóm tắt


Sinh viên ngành tiểu học cần được hình thành giá trị thẩm mỹ về âm nhạc qua việc học các học phần âm nhạc. Điều đó có vai trò quan trọng trong việc dạy âm nhạc cho học sinh bậc tiểu học. Giúp học sinh tiểu học có định hướng đúng về giá trị thẩm mỹ âm nhạc lành mạnh trong cuộc sống. Đó là mục tiêu mà giáo dục âm nhạc cần đạt được. Đây là nhiệm vụ giảng viên âm nhạc cần định hướng đúng về giá trị thẩm mỹ âm nhạc cho sinh viên các lớp ngành tiểu học.
Từ khóa: Giá trị, thẩm mỹ, hình thành, nhận thức

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt