Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

MỘT SỐ BIỆN PHÁP SƯ PHẠM NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM TOÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Hoàng Ngọc Anh, Nguyễn Thị Hương Lan

Tóm tắt


Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm là một mục tiêu quan trọng trong quá trình đào tạo giáo viên. Bài viết trình bày những năng lực cơ bản cần phát triển cho sinh viên sư phạm Toán và đề xuất một số biện pháp sư phạm nhằm phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm Toán ở Trường Đại học Tây Bắc, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên Toán vùng Tây Bắc và nước CHDCND Lào.
Từ khóa: Năng lực dạy học, sinh viên sư phạm, môn Toán, biện pháp

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt