Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ THÍCH ỨNG VỚI HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA LƯU HỌC SINH

Nguyễn Quốc Thái

Tóm tắt


Một trong những nhân tố quyết định trực tiếp chất lượng đào tạo lưu học sinh trong các trường Đại học ở Việt Nam là sự thích ứng với hoạt động học tập của các em. Bài viết đề cập cơ sở lí luận về sự thích ứng với hoạt động học tập của lưu học sinh qua các nội dung: khái niệm sự thích ứng, khái niệm sự thích ứng với hoạt động học tập của lưu học sinh, các biểu hiện sự thích ứng với hoạt động học tập của lưu học sinh... làm cơ sở cho việc nghiên cứu vấn đề này trong thực tiễn.
Từ khóa: Sự thích ứng, Lưu học sinh, Sự thích ứng với hoạt động học tập.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt