Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI

Phan Thị Vóc, Nguyễn Quốc Thái

Tóm tắt


Đội ngũ nhà giáo là nhân tố quyết định trực tiếp chất lượng giáo dục - đào tạo. Trong giai đoạn đổi mới hiện nay, phát triển đội ngũ nhà giáo là góp phần nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo. Bài viết đề cập cơ sở lí luận về phát triển đội ngũ đội nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới qua các nội dung: Khái niệm đội ngũ nhà giáo, phát triển đội ngũ nhà giáo; Những yêu cầu phát triển đội đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới... làm cơ sở cho việc nghiên cứu vấn đề này trong thực tiễn.
Từ khóa: Nhà giáo, Phát triển, Phát triển nhà giáo

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt