Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÍ GIÁO DỤC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI

Nguyễn Quốc Thái

Tóm tắt


Một trong những nhân tố quyết định trực tiếp chất lượng giáo dục - đào tạo là đội ngũ cán bộ quản lí
giáo dục. Trong giai đoạn đổi mới hiện nay, vấn đề phát triển, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục
để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo là vô cùng cần thiết. Bài viết đề cập cơ sở lí luận về phát triển
đội ngũ đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới qua các nội dung: Khái niệm phát triển đội ngũ
cán bộ quản lí; Những yêu cầu phát triển đội cán bộ quản lí giáo dục trong xu thế đổi mới; Các yếu tố ảnh hưởng
đến công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục... làm cơ sở cho việc nghiên cứu vấn đề này trong thực tiễn.
Từ khóa: Quản lí, quản lí giáo dục, Cán bộ quản lí giáo dục.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt