Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

ĐỔI MỚI THỰC HÀNH THEO HƯỚNG NÂNG CAO NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA NGƯỜI HỌC TRONG DẠY HỌC KỂ DIỄN CẢM TÁC PHẨM VĂN HỌC CHO SINH VIÊN GIÁO DỤC MẦM NON TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Điêu Thị Tú Uyên, Bùi Phương Thảo

Tóm tắt


Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng nâng cao năng lực của người học đã và
đang là xu hướng tất yếu của dạy học đại học nhằm đáp ứng được yêu cầu chuẩn đầu ra của sinh
viên nói chung, sinh viên sư phạm nói riêng. Bài báo đề cập đến thực trạng và biện pháp đổi mới
hình thức thực hành theo hướng nâng cao năng lực của người học trong dạy học kể diễn cảm tác
phẩm văn học cho sinh viên chuyên ngành giáo dục mầm non, Trường Đại học Tây Bắc.
Từ khoá: Đổi mới, thực hành, năng lực sáng tạo, dạy học, kể diễn cảm tác phẩm văn học

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt