Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC BIỂU DIỄN VẬT LÍ CHO HỌC SINH THPT SƠN LA THÔNG QUA DẠY HỌC PHÂN HÓA

Lê Ngọc Diệp, Đỗ Hương Trà

Tóm tắt


Chương trình Giáo dục phổ thông sau 2018 đã xác định năng lực (NL) ngôn ngữ là một trong những
năng lực chung cốt lõi (dẫn theo [3]). Đặc biệt khi các ngành khoa học hình thành và phát triển, một cách tự nhiên
xuất hiện “tiếng nói riêng” của chúng chính là ngôn ngữ khoa học (ngôn ngữ sử dụng trong khoa học) [1] trong
đó có ngôn ngữ vật lí. Năng lực ngôn ngữ vật lí của học sinh (HS) được bồi dưỡng và phát triển trong quá trình
học vật lí tại trường phổ thông. Năng lực ngôn ngữ vật lí bao gồm 3 năng lực thành tố:- Năng lực giao tiếp vật lí;
- Năng lực biểu diễn vật lí; - Năng lực sử dụng ngôn ngữ vật lí [5]. Bài báo trình bày nghiên cứu lý luận về năng
lực biểu diễn vật lí (NL BDVL); bồi dưỡng NL BDVL thông qua Dạy học phân hóa (DHPH) và xét trường hợp cụ
thể trong dạy học chương Động lực học chất điểm - Vật lí 10.
Từ khóa: Năng lực biểu diễn vật lí; Dạy học phân hóa; Động lực học chất điểm; Cơ học; Vật lí 10.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt