Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

THỰC TRẠNG MỨC ĐỘ THÍCH ỨNG VỚI HOẠT ĐỘNG HỌC CÁC HỌC PHẦN TÂM LÝ – GIÁO DỤC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Lò Thị Vân

Tóm tắt


Bài viết tập trung làm rõ mức độ thích ứng với hoạt động học một số môn học thuộc học phần Tâm
lý – Giáo dục của sinh viên Trường Đại học Tây Bắc, trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp tâm lý sư phạm nhằm
góp phần nâng cao mức độ thích ứng với hoạt động học các môn học thuộc học phần Tâm lý – Giáo dục của sinh
viên trường đại học Tây Bắc.
Từ khóa: Mức độ, thích ứng, hoạt động học, sinh viên.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt