Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TƯ DUY PHÂN TÍCH THÔNG QUA DẠY HỌC BẤT ĐẲNG THỨC AM-GM CHO HỌC SINH TRUNG HỌC

Nguyễn Tiến Đà, Đỗ Văn Lợi

Tóm tắt


Trong bài báo này, chúng tôi đề cập đến việc cần thiết phải bồi dưỡng năng lực tư duy phân tích cho
học sinh khối trung học khi tiếp nhận kiến thức về môn Toán thông qua dạy học chuyên đề bất đẳng thức AM-GM.
Một số ví dụ minh họa cho việc định hướng, hình thành và phát triển cũng như bồi dưỡng năng lực tư duy phân
tích cho học sinh cũng đã được tác giả đề cập. Qua mỗi ví dụ, tác giả đã phân tích và làm rõ những thành tố cơ
bản góp phần hình thành và phát triển năng lực tư duy phân tích của học sinh.
Từ khóa: Tư duy phân tích, bất đẳng thức AM-GM, Côsi.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt