Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

MỘT SỐ TÍNH CHẤT TÔPÔ CỦA LỚP δ  m p

Đoàn Thị Chuyên

Tóm tắt


rong bài báo này, chúng tôi sẽ đưa ra và nghiên cứu một lớp con của lớp delta
m-điều hòa dưới,
( )
, 0.
pδ Ω≥ Sau đó chúng tôi sẽ trang bị một topo cho không gian này và
chứng minh rằng không gian vector
m
p
δ  là lồi địa phương, hơn nữa nó còn là một không gian
Frechet.
m
p
Từ khóa: Hàm
δ
-đa điều hòa dưới, hàm m-điều hòa dưới, toán tử m-Hessian, toán tử MongeAmpère,
hàm trọng, không gian vector tôpô lồi địa phương.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt