Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

MẬT ĐỘ SÂU KEO MÙA THU (SPODOPTERA FRUGIPERDE J.E.SMITH) GÂY HẠI TRÊN CÂY NGÔ TẠI SƠN LA

Nguyễn Đức Thuận

Tóm tắt


Điều tra mật độ sâu keo mùa thu được thực hiện trên 5 giống ngô DK6919S, DK9955S, DK9955, NK7328 và LVN10 tại một số vùng trồng ngô tại tỉnh Sơn La. Kết quả cho thấy mật độ sâu keo mùa (Spodoptera
frugiperda J.E. Smith) tại các điểm điều tra cao nhất ở giai đoạn ngô 5-7 lá sau đó mật độ giảm dần và thấp nhất khi cây ngô vào giai đoạn trỗ cờ. Mật độ sâu keo mùa thu (Spodoptera frugiperda J.E. Smith gây hại trên các giống ngô DK9955S và DK6919S thấp hơn so với các giống DK9955, NK7328, LVN10. Mật độ sâu keo mùa thu (Spodoptera frugiperda J.E. Smith gây hại trên ngô vụ Hè_ Thu cao hơn so với vụ Xuân_ Hè.

Toàn văn:

PDF (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt