Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH XUA ĐUỔI CỦA BA LOẠI TINH DẦU SẢ ĐỐI VỚI BỌ HÀ KHOAI LANG, Cylas formicarius (F.)

Phạm Thị Mai, Hoàng Thị Thanh Hà, Lê Thị Thảo, Nguyễn Thị Quyên

Tóm tắt


Bọ hà khoai lang, Cylas formicarius (F.) là loài dịch hại nghiêm trọng nhất gây hại khoai lang cả trên đồng ruộng và trong kho bảo quản. Tinh dầu và thành phần của chúng có hiệu quả xua đuổi bọ hà cao có thể là giải pháp có tiềm năng đóng góp vào chiến lược quản lý tổng hợp bọ hà khoai lang. Do đó, trong nghiên cứu này, hoạt tính xua đuổi của ba loại tinh dầu sả bao gồm sả chanh (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.), sả Java (Cymbopogon winterianus Jowitt ex Bor), sả Sri Lanka (Cymbopogon nardus (L.) Rendle) đã được đánh giá đối với bọ hà khoai lang bằng phương pháp sử dụng hệ thống y-tube lfactometer. Kết quả đã chỉ ra rằng cả cả ba loại tinh dầu sả chanh, sả Java, sả Sri Lanka đều cho hiệu quả xua đuổi bọ hà có ý nghĩa thống kê ở nồng độ 1, 5 và 9 µL. Kết quả phân tích tương quan giữa hiệu quả xua đuổi bọ hà khoai lang với nồng độ của từng loại tinh dầu cho thấy hiệu quả xua đuổi đạt 25%, 50% và 75% lần lượt ở các nồng độ 0,035815 µL, 1,4717 µL và 6,0475 µL đối với sả chanh; nồng độ 0,000000032 µL, 0,0043509 µL và 597,14 µL đối với sả Java; 0,00017678 µL, 0,13136 µL và 97,616 µL đối với sả Sri Lanka. Tinh dầu sả chanh là tinh dầu có tiềm năng nhất trong xua đuổi bọ hà khoai lang khi đạt hiệu quả xua đuổi >75% ở nồng độ ổn định và thấp hơn nhiều so với sả Java và sả Sri Lanka

Toàn văn:

PDF (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt