Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

TÌM HIỂU BỘ PHẦN MỀM MICROSOFT 365 VÀ ỨNG DỤNG TRONG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN MỘT SỐ HỌC PHẦN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Nguyễn Thị Thanh Hà

Tóm tắt


Nâng cao chất lượng dạy và học trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều biến động đặc biệt là trong và sau thời gian đại dịch Covid 19 bùng phát là một thách thức lớn với các cơ sở giáo dục. Dạy học trực tuyến không chỉ là biện pháp hỗ trợ tạm thời cho việc dạy và học trong giai đoạn này mà còn phát huy được tính linh động và nâng cao năng lực tự chủ, tự học cho cả người học và người dạy. Bài báo này đề cập tới một số phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến trong một số học phần cho sinh viên trường Đại học Tây Bắc. Nhóm tác giả tập
trung vào giới thiệu một số phần mềm chính trong bộ ứng dụng Microsoft Office 365 (MS Office365) như: (1)Phần mềm Microsoft Teams (MS Teams) hỗ trợ dạy học trực tuyến; (2) Phần mềm Microsoft Sway (MS Sways) cho phép tạo bài giảng đa phương tiện trực tuyến; (3) Phần mềm Microsoft Forms (MS Forms) hỗ trợ kiểm tra đánh giá trực tuyến. Bài viết cũng đã chỉ ra những kết quả khả quan bước đầu về việc ứng dụng hình thức dạy học kết hợp
giữa dạy học trực tuyến và dạy học trực tiếp.

Toàn văn:

PDF (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt