Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

TÍCH CHẬP VỚI HÀM TRỌNG γ α (y) cos = y ĐỐI VỚI PHÉP BIẾN ĐỔI TÍCH PHÂN FOURIER COSINE

Nguyễn Minh Khoa, Trần Văn Thắng

Tóm tắt


Trong bài báo này chúng tôi đã xây dựng và nghiên cứu tích chập với hàm trọng đối với phép biến đổi tích phân Fourier. Các tác giả đã phát biểu và chứng minh đẳng thức nhân tử hóa, một số tính chất và thiết
lập quan hệ với tích chập đã biết. Sau cùng các tác giả áp dụng tích chập được đưa ra để giải phương trình tích phân kiểu Toeplitz-Hankel.

Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt