Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

TÍNH TAUT MẠNH CỦA KHÔNG GIAN PHỨC

Đoàn Thị Chuyên

Tóm tắt


Trong bài báo này, chúng tôi sẽ xây dựng một phản ví dụ về một không gian phức là taut nhưng không là taut mạnh. Tiếp theo, chúng tôi phát biểu và chứng minh một mở rộng của định lý Eastwood cho tính taut mạnh của không gian phức.

Toàn văn:

PDF (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt