Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG SUẤT LÚA GẠO TẠI TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2015-2020

Hoàng Thanh Thương, Phạm Văn Nhã

Tóm tắt


Nghiên cứu này tiến hành đánh giá hiện trạng sản xuất lúa gạo tại tỉnh Sơn La dựa trên nguồn dẫn liệu đã được công bố và khảo sát thực địa trong giai đoạn 2015-2019, gồm diện tích gieo trồng, các giống lúa,
năng suất, kế hoạch sử dụng diện tích đất…Những thuận lợi và khó khăn, cơ hội cũng như thách thức cho phát triển cây lúa giai đoạn hiện tại và thời gian tới cũng được thảo luận, làm cơ sở cho việc đề xuất các định hướng và giải pháp nhằm góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và mở rộng thị trường cho sản phẩm.

Toàn văn:

PDF (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt