Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

VAI TRÒ CỦA CHI BỘ CỘNG SẢN NHÀ NGỤC SƠN LA TRONG NHỮNG CUỘC VƯỢT NGỤC VÀ ĐẤU TRANH TỰ GIẢI THOÁT CỦA CÁC CHIÊN SĨ CÁCH MẠNG BỊ GIAM CẦM NƠI ĐÂY (1943-1945)

Phạm Văn Lực

Tóm tắt


Tóm tắt: Chi bộ Cộng sản Nhà ngục Sơn La được thành lập (12/1939). Ngay từ khi ra đời, Chi bộ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giác ngộ đối với quần chúng, gây dựng cơ sở cách mạng trong đồng bào các dân tộc, tổ chức lãnh đạo thắng lợi những cuộc vượt ngục và đấu tranh tự giải thoát của các chiến sĩ cách mạng bị giam cầm nơi đây, góp phần vào thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945.
Từ khóa: Chi bộ cộng sản, nhà ngục Sơn La, vượt ngục.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt