Gửi bài
Liên Kết

Chi tiết về Tác giả

Lan, Đỗ Hải

  • S. 24 (2021) - Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
    RÈN LUYỆN MỘT SỐ KĨ NĂNG CƠ BẢN SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA SINH HỌC 10 THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC
    Tóm tắt  PDF (English)
Đăng ký
Liên kết