Gửi bài
Liên Kết

Chi tiết về Tác giả

Lân, Đoàn Đức, Việt Nam

 • S. 14 (2018) - Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
  ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA CÁC MẪU GIỐNG KHOAI SỌ THU THẬP TẠI KHU VỰC TÂY BẮC
  Tóm tắt  Download (English)
 • S. 12 (2018) - Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
  ĐÁNH GIÁ SINH TRƢỞNG VÀ NĂNG SUẤT NẤM SÒ VÀNG ( Pleurotus citrinopileatus ) TRÊN CÁC KHỐI LƢỢNG CƠ CHẤT LÕI NG NGHIỀN VÀ KHỐI LƢỢNG GIỐNG CẤY KHÁC NHAU TẠI SƠN LA
  Tóm tắt  Download (English)
 • S. 8 (2017) - Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
  DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT TBU - JICA: THÀNH QUẢ, TÍNH BỀN VỮNG CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO GIẢNG VIÊN
  Tóm tắt  Download (English)
 • S. 24 (2021) - Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
  ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CHẤT XANH CỦA GIỐNG CỎ GHINE VÀ GIỐNG CỎ MULATO II TRỒNG TẠI XÃ PÚ NHUNG, HUYỆN TUẦN GIÁO, TỈNH ĐIỆN BIÊN
  Tóm tắt  PDF (English)
 • S. 22 (2021) - Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
  ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH HỌC CỦA MỘT SỐ MẪU NẤM THUỘC CHI Beauveria KÝ SINH TRÊN SÂU HẠI CÀ PHÊ ĐƯỢC PHÂN LẬP TẠI SƠN LA
  Tóm tắt  PDF (English)  PDF (English)
Đăng ký
Liên kết