Gửi bài
Liên Kết

Chi tiết về Tác giả

Huynh, Kiều Ngọc

  • S. 18 (2020) - Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
    NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT CẤU TRÚC VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA CÁC CLUSTER KIM LOẠI PALADI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC TÍNH TOÁN
    Tóm tắt  Download (English)
Đăng ký
Liên kết