Gửi bài
Liên Kết

Chi tiết về Tác giả

Bình, Lê Sỹ, Việt Nam

  • S. 22 (2021) - Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
    ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HẠT CỦA MỘT SỐ MẪU GIỐNG LÚA CẠN ĐỊA PHƯƠNG THU THẬP Ở TỈNH SƠN LA
    Tóm tắt  PDF (English)
Đăng ký
Liên kết