Gửi bài
Liên Kết

Chi tiết về Tác giả

Chính, Nguyễn Tiến, Việt Nam

  • S. 2 (2015) - Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
    PHÂN LOẠI THẢM THỰC VẬT TRÊN THẾ GIỚI VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU THẢM THỰC VẬT Ở VIỆT NAM
    Tóm tắt  Download (English)
  • S. 8 (2017) - Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
    ỨNG DỤNG GIS TRONG QUẢN LÝ CÂY XANH ĐƯỜNG PHỐ TẠI PHƯỜNG TÔ HIỆU, THÀNH PHỐ SƠN LA
    Tóm tắt  Download (English)
Đăng ký
Liên kết