Gửi bài
Liên Kết

Chi tiết về Tác giả

Long, Nguyễn Văn, Việt Nam

  • S. 14 (2018) - Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
    XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỮ LIỆU LƯU HỌC SINH LÀO HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC
    Tóm tắt  Download (English)
  • S. 8 (2017) - Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
    OJS (OPEN JOURNAL SYSTEMS) VÀ ỨNG DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC
    Tóm tắt  Download (English)
Đăng ký
Liên kết