Gửi bài
Liên Kết

Chi tiết về Tác giả

Mẻ, Vàng A, Việt Nam

  • S. 24 (2021) - Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
    ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CHẤT XANH CỦA GIỐNG CỎ GHINE VÀ GIỐNG CỎ MULATO II TRỒNG TẠI XÃ PÚ NHUNG, HUYỆN TUẦN GIÁO, TỈNH ĐIỆN BIÊN
    Tóm tắt  PDF (English)
Đăng ký
Liên kết