Gửi bài
Liên Kết

Chi tiết về Tác giả

Chính, Vũ Đình

  • S. 4 (2016) - Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
    ẢNH HƯỞNG CỦA HẠN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG LẠC L14 TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI
    Tóm tắt  Download (English)
Đăng ký
Liên kết