Gửi bài
Liên Kết

Quy chế Tổ chức và hoạt động Tạp chí khoa học - Đại học Tây Bắc

Chi tiết vui lòng xem tại link bên dưới:
https://drive.google.com/file/d/1OEzU7KemovjozBTD3030UuqsQO_f9LCM/view?usp=sharing
Đăng ký
Liên kết