Gửi bài
Liên Kết

Chi tiết về Tác giả

Quyết, Chử Bá, Việt Nam

  • S. 9 (2017) - Khoa học Xã hội và Nhân văn
    NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI MARITIME BANK THEO MÔ HÌNH SERVQUAL
    Tóm tắt  Download (English)
Đăng ký
Liên kết