Gửi bài
Liên Kết

Chi tiết về Tác giả

Phương Chi, Lê Khắc, Việt Nam

  • S. 18 (2020) - Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
    NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT CẤU TRÚC VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA CÁC CLUSTER KIM LOẠI PALADI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC TÍNH TOÁN
    Tóm tắt  Download (English)
  • S. 28 (2022) - Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
    NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ TÍNH BÁN DẪN CỦA MỘT SỐ HỆ CHỨA DỊ VÒNG SILOLE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC TÍNH TOÁN (Phần 1)
    Tóm tắt  PDF (English)
Đăng ký
Liên kết