Gửi bài
Liên Kết

Chi tiết về Tác giả

Phương, Lê Khắc, Việt Nam

  • S. 28 (2022) - Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
    NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT CẤU TRÚC VÀ KHẢ NĂNG PHẢN ỨNG THẾ HALOGEN CỦA MỘT SỐ ANKAN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC PHỔ THÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC TÍNH TOÁN
    Tóm tắt  PDF (English)  PDF (English)
Đăng ký
Liên kết