Gửi bài
Liên Kết

Chi tiết về Tác giả

Nga, Lưu Thanh

  • S. 26 (2022) - Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
    DIẾN BIẾN CỦA BỆNH ĐỐM LOANG DẦU Phytopthora sp. HẠI CHANH LEO VÀ HIỆU LỰC CỦA MỘT SỐ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRỪ BỆNH
    Tóm tắt  PDF (English)
Đăng ký
Liên kết