Gửi bài
Liên Kết

Chi tiết về Tác giả

Phương, Nguyễn Hoàng

  • S. 14 (2018) - Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
    ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA CÁC MẪU GIỐNG KHOAI SỌ THU THẬP TẠI KHU VỰC TÂY BẮC
    Tóm tắt  Download (English)
Đăng ký
Liên kết