Gửi bài
Liên Kết

Chi tiết về Tác giả

Quý, Nguyễn Phương

  • S. 24 (2021) - Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
    ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HOÀ SINH TRƯỞNG VÀ GIÁ THỂ ĐẾN SỰ RA RỄ CỦA CÀNH GIÂM CÂY HOA TRIỆU CHUÔNG (Calibrachoa praviflora)
    Tóm tắt  PDF (English)  PDF (English)
Đăng ký
Liên kết