Gửi bài
Liên Kết

Chi tiết về Tác giả

Huyền, Nguyễn Thị Phương

  • S. 4 (2016) - Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
    ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHỈ TIÊU LIÊN QUAN ĐẾN KHẢ NĂNG CHỊU HẠN Ở GIAI ĐOẠN NẢY MẦM VÀ CÂY CON CỦA MỘT SỐ MẪU GIỐNG NGÔ ĐỊA PHƯƠNG THU THẬP TỪ TỈNH SƠN LA
    Tóm tắt  Download (English)
Đăng ký
Liên kết