Gửi bài
Liên Kết

Chi tiết về Tác giả

Hương Lan, Nguyễn Thị

  • S. 22 (2021) - Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
    THIẾT KẾ BÀI TOÁN HÌNH HỌC TRUNG HỌC CƠ SỞ GẮN VỚI THỰC TIỄN MIỀN NÚI
    Tóm tắt  PDF (English)
Đăng ký
Liên kết