Gửi bài
Liên Kết

Chi tiết về Tác giả

Mai, Phạm Thị, Việt Nam

  • S. 4 (2016) - Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
    MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA NHỆN ĐỎ NÂU OLIGONYCHUS COFFEAE (ACARI: TETRANYCHIDAE) TRÊN GIỐNG CHÈ TRUNG DU XANH VÀ PH1
    Tóm tắt  Download (English)
  • S. 24 (2021) - Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
    BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH XUA ĐUỔI CỦA BA LOẠI TINH DẦU SẢ ĐỐI VỚI BỌ HÀ KHOAI LANG, Cylas formicarius (F.)
    Tóm tắt  PDF (English)
Đăng ký
Liên kết