Gửi bài
Liên Kết

Chi tiết về Tác giả

Minh, Trần Thị, Việt Nam

  • S. 23 (2021) - Khoa học Xã hội và Nhân văn
    THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU VẤN NẠN BỎ HỌC CỦA HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở HUYỆN BẮC YÊN TỈNH SƠN LA
    Tóm tắt  PDF (English)
Đăng ký
Liên kết