Gửi bài
Liên Kết

Chi tiết về Tác giả

Khánh, Vũ Quốc, Việt Nam

 • S. 2 (2015) - Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
  ĐỊNH HƯỚNG THIẾT KẾ BÀI SOẠN, CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC TOÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC
  Tóm tắt  Download (English)
 • S. 4 (2016) - Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
  RÈN LUYỆN KỸ NĂNG NGÔN NGỮ TRONG GIẢI TOÁN CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM TOÁN NĂM THỨ NHẤT Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC
  Tóm tắt  Download (English)
 • S. 8 (2017) - Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
  TĂNG CƢỜNG YẾU TỐ NGHIỆP VỤ SƢ PHẠM KHI TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIẢI TOÁN CHO SINH VIÊN
  Tóm tắt  Download (English)
Đăng ký
Liên kết