Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

GÓP PHẦN LÀM RÕ THÊM ÂM MƯU THÂM ĐỘC VÀ TỘI ÁC CỦA TÀN QUÂN THÁI BÌNH THIÊN QUỐC Ở MỘT SỐ TỈNH TRUNG DU, MIỀN NÚI BẮC KỲ - VIỆT NAM (1868-1885)

Phạm Văn Lực

Tóm tắt


Tóm tắt: Bài báo đề cập đến quá trình xâm nhập, cùng những âm mưu thâm độc và tội ác của tàn quân Thái Bình Thiên Quốc ở một số tỉnh trung du, miền núi Bắc Kỳ - Việt Nam (1868-1885); đồng thời, bài báo cũng đưa ra những nhận định, đánh giá mới về đám tàn quân này.
Từ khóa: Quân Thái Bình Thiên Quốc.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt