Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

THỰC TRẠNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT NỘI KHÓA Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ SƠN LA

Nguyễn Minh Khoa

Tóm tắt


Tóm tắt: Nghiên cứu đã chỉ ra những tồn tại cơ bản trong hoạt động Giáo dục Thể chất (GDTC) nội khóa làm cơ sở cho định hướng các giải pháp đổi mới, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác GDTC cho học sinh các trường trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn thành phố Sơn La.
Từ khóa: Thực trạng, giáo dục thể chất, trung học phổ thông, thành phố Sơn La.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt