Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

KHẢO SÁT DỊ BIỆT VỀ NHAN ĐỀ VÀ DỊ VĂN THƠ TIỄN SỨ CỦA NGUYỄN BẢO TRONG CÁC BẢN SAO TOÀN VIỆT THI LỤC

Nguyễn Diệu Huyền

Tóm tắt


Tóm tắt: Thơ tiễn sứ của Nguyễn Bảo có 18 bài được chép trong Toàn Việt thi lục (HM.2139/A, A.1262, A.3200, A.132) của Lê Quý Đôn. Giữa các bản sao khác nhau có sự khác nhau về nhan đề và dị văn trong văn bản. Trong đó, có 9/18 bài thơ có tên nhan đề khác nhau, 16 trường hợp dị văn trong 11 bài thơ. Tương ứng với sự khác nhau về nhan đề và dị văn trong văn bản, mỗi bản sao khác nhau sẽ có những cách dịch khác nhau. Trên cơ sở lấy bản Toàn Việt thi lục A.132 làm nền tảng, chúng tôi khảo sát nhan đề và chữ dùng khác nhau trong các bản sao để thấy được sự khác nhau trong các bài thơ tiễn sứ của Nguyễn Bảo.
Từ khóa: Nhan đề, dị văn (chữ dùng khác nhau), văn bản cơ sở, tiễn sứ.

Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt