Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

CỐT TRUYỆN PHI LÝ TRONG TIỂU THUYẾT NHẠC ĐỜI MAY RỦI CỦA PAUL AUSTER

Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Tóm tắt


Tóm Tắt: Thế giới nghệ thuật của Paul Auster là thế giới mang đậm dấu ấn của tinh thần hậu hiện đại, nơi cái ngẫu nhiên, cái bất khả tri, bất khả giải hiện hữu trong tâm thức con người và chi phối mạnh mẽ tới cảm quan nghệ thuật của nhà văn. Do đó, lựa chọn “cái phi lý” như một cảm thức xuyên suốt trong tác phẩm và kết nối chặt chẽ với tổ chức cốt truyện là cách tiếp cận lý thú để giải mã tác phẩm không chỉ từ lý thuyết tự sự học, mà còn được soi chiếu ở chiều sâu tư tưởng triết học qua cái nhìn về con người và cuộc đời. Bài viết này hướng tới trình bày hai nội dung cơ bản là: bước đầu xác lập và đưa ra cách hiểu về “cốt truyện phi lý” cũng như những đặc trưng của nó; từ đó, chỉ rõ những biểu hiện của cốt truyện phi lý trong tiểu thuyết “Nhạc đời may rủi” và qua đó hướng tới mĩ cảm về cái ngẫu nhiên trong tiểu tuyết “Nhạc đời may rủi” nói riêng, toàn bộ tiểu thuyết Paul Auster nói chung.
Từ khóa: Paul Auster, nhạc đời may rủi, cốt truyện phi lý, văn xuôi hậu hiện đại

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt