Gửi bài
http://jbis.ueh.edu.vn//index.php/TSTHQL/author/submit
Liên Kết

BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY KỸ THUẬT CHẾ TÁC KHÈN TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI MÔNG XÃ NÀ BÓ, HUYỆN MAI SƠN, TỈNH SƠN LA

Lê Văn Minh

Tóm tắt


Tóm tắt: Khèn là sản phẩm thủ công truyền thống của cộng đồng người Mông nói chung và huyện Mai Sơn nói riêng. Khèn được sử dụng trong các lễ hội, tang ma đồng thời đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của cộng đồng. Để làm rõ quy trình sản xuất, kỹ thuật chế tác tác giả đã tập trung phân tích, nghiên cứu làm nổi bật tính độc đáo mà nghề làm khèn đem lại qua đó đưa ra các giải pháp, định hướng bảo tồn với nghề thủ công của người Mông hiện nay.
Từ khóa: bảo tồn, khèn Mông, Nà Bó, truyền thống, chế tác.

Toàn văn:

Download (English)
Đăng ký
Tìm kiếmDuyệt